Tuesday, June 18, 2013

Lovelie

Long book no face...
Long face no look...
Long look no book..

Long life no you..
Long you no love..
Long love no life..

Long book no look
Long life no love

Long look no face
Long love no you

Live long love life
Long live love life
Live life long love
Love long live life

No comments: